Informace pro klienty – spotřebitele

Advokát poskytuje právní služby v souladu se zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, souvisejícími právními předpisy a stavovskými předpisy.

Právní pomoc advokát poskytuje za odměnu. Výše odměny se stanoví dohodou s klientem v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, a to v návaznosti na rozsah a druh advokátem poskytované právní pomoci. Nad rámec odměny náleží advokátovi náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas. Účtované částky se zvyšují o DPH. Dle dohody s advokátem klient předem hradí přiměřené zálohy.

Klient je oprávněn požadovat po advokátovi vydání dokladu o poskytnutí právní služby s uvedením data jejího poskytnutí. Advokát je povinen tomuto požadavku klienta bez zbytečného odkladu vyhovět.

Klient může uplatnit svá práva z případného vadného plnění vůči advokátovi v souladu s ust. § 1914 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Advokát je v takovém případě povinen vydat klientovi písemné potvrzení o tom, kdy klient právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient vyžaduje.

Od uzavřené smlouvy o poskytování právní pomoci (služby) je klient oprávněn kdykoli odstoupit, a to i bez udání důvodu. V takovém případě je však klient současně povinen bezodkladně uhradit advokátovi odměnu za provedenou práci, hotové výdaje a náhradu za promeškaný čas advokáta.

Advokát dle ust. § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje klienta – spotřebitele, že v případě vzniku sporu mezi klientem a advokátem, pokud nedojde k dohodě, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká advokátní komora (www.cak.cz), na kterou se může klient – spotřebitel obrátit v případě vzniku sporu mezi klientem a advokátem.

Advokát je profesně pojištěn z odpovědnosti za způsobenou újmu.